PRIVACY POLICY​

1) O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani znamke TEGLC (v nadaljevanju: znamka) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

 

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,

namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,

posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,

čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2) Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Uradno ime podjetja: KODA Unikat d.o.o.

Sedež podjetja: Dvorje 34, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Janko Košnik, direktor

Znamka: TEGLC

Predstavnik: Luka Oblak

Kontaktni naslov in/ali telefon pooblaščene osebe za varstvo podatkov za znamko TEGLC (če ta obstaja):

Luka Oblak, T: 030 928 028, E: info@teglc.com

3) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:

Znamka obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani (prijava na Teglc E-novice, obveščanje o novih pogojih, obveščanje o dogodkih, novostih …), namene neposrednega trženja, namene segmentiraja.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti znamka obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:

Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novic, oglaševanje na Facebooku, Instagramu in Linkedinu)

Domači naslov (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)

Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)

 

Obdelava na podlagi zakona:

Znamka obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Podatki o prometu so kateri koli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja. Sem sodijo npr:

– Ime in priimek naročnika

– Elektronska pošta

– Telefonska številka

– Domači naslov

– Podatki podjetja (opcijsko)

 

Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na primer obvestila o prestopu meje skladno s pravili o ureditvi nacionalnega gostovanja.

 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva znamka:

Znamka lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva znamka ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Posameznik lahko obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko znamka Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Znamka zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Znamka hrani agregirane podatke o prometu, vključno s podatki o gostovanjih, za namene ugotavljanja prevladujoče domače uporabe ali prevladujoče domače prisotnosti Posameznika v Sloveniji, za obdobje šestih mesecev.

Skladno z zakonitim interesom lahko znamka obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnostičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatki o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.

Znamka ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.

Znamka lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi nekaterim drugim osebam, npr. poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab.

Znamka si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti svojih storitev.

 

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da znamki. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli znamka, pri čemer si znamka pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme znamka. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z znamko.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Processing of personal data, based on the controller’s legitimate interest:

The controller may also process the data on the basis of the legitimate interest pursued by the controller or a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the individual which require the protection of personal data, in particular where the data refers to a child. In the case of further use of data collected on the individual, the controller shall make an assessment in accordance with the General Data Protection Regulation.

Such further use of data in a pseudonymized or aggregated form represents, for example, the lawful use of data for marketing and other business or technical analysis of the controller. Deletion of certain data may also be used as an additional measure in some forms of further use of traffic data.

The individual may object to such processing in accordance with point 6 /iv of the Policy.

On the basis of a legitimate interest, the controller can contact the individual for the purpose of improving the services by determining their satisfaction with the services or user experience even in cases where this is not strictly necessary for the performance of the contract. The controller for the purpose of weighing this interest with the interests of the individuals, does not contact again the individuals who objected to this.

The controller shall store aggregated traffic data, including roaming information, for the purpose of determining the prevailing domestic consumption or the prevailing domestic presence of an individual in Slovenia for a period of six months.

The processing of personal data to the extent strictly necessary and proportionate for the purposes of ensuring network and information security, i.e. the ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, and the security of the related services offered by, or accessible via, those networks and systems.

This could, for example, include preventing unauthorized access to electronic communications networks and malicious code distribution and stopping ‘denial of service’ attacks and damage to computer and electronic communication systems. This may involve the processing of network diagnostic data (technical data or readings from equipment) and data on the history of diagnostic tools that could make it possible to re-identify an individual.

The controller has a legitimate interest to anonymize or aggregate the data up to the expiry of the legal retention period and continue to use it for analysis and research purposes for marketing, network planning and the like.

Other legitimate interests may include preventing any fraud, the enforcement of claims or defence against claims in administrative and judicial proceedings. A legitimate interest also includes legal verification of individuals’ ability to pay.

The controller may, in the event of a suspicion of misuse, process, in an appropriate and proportionate manner, user data on the individuals for the purpose of identifying and preventing any fraud or misuse, and may, where appropriate, also forward this information to other operators, such as business partners, the police, the public prosecutor or other competent authorities. In order to prevent future abuse or fraud, data on the history of identified abuses or fraud in connection with the individuals, shall be kept for five years after the termination of business relationship.

The controller reserves the right to process data on the fulfilment of contractual obligations of individuals (data on payment of invoices) to improve the quality of its services

Processing on the basis of consent to the processing of personal data:

Data processing can also be based on your consent which you have provided to the company. Consent may, for example, relate to the notification about offers and services, tailor-made offers according to your user customs, or to providing a value-added service. Communication is carried out via the channels that you have selected in your consent. Communicating via the email address includes sending the email to an external processor with the purpose of showing advertisements while browsing the internet.

The individuals who the personal data refer to can either withdraw or alter their consent at any time, in the same way as it was given, or otherwise, as defined by the controller, whereby the controller reserves the right to identify the customer. The withdrawal or amendment of consent refers only to data, processed on the basis of your consent. Your most recent consent received shall be valid. The possibility of revoking a consent does not constitute an entitlement to withdraw from the business relationship of the individual with the controller.

A consent may be made by one of the parents, a foster parent or a guardian of a minor child who can not give it himself or herself, in accordance with the current legislation. Such consent shall be valid until one of the parents, a foster parent, a guardian or child himself or herself, when in accordance with current law obtains this right, revokes or changes it.

4) Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Zbirke osebnih podatkov, znamka hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države, razen osebne podatke za dostavo (samo v primeru dostave v druge države). Osebne podatke za dostavo znamka poda izrecno samo dostavni službi. Kako dostavna služba ravna z osebnimi podatki za dostavo, pa ni v pristojnosti znamke.

Znamka lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

(i) osebam, ki za znamko izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

(ii) osebam, ki za znamko opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo z znamko na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

V kolikor je znamka priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

5) Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let ali več po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

6) Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Znamka zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Znamka lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če znamka podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Znamka sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski na elektronski naslov info@teglc.com ali po pošti na Luka Oblak, Predoslje 125, 4000 Kranj.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko znamka zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko znamka:

– zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

– zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča znamka naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

(i) pravico do dostopa do podatkov,

(ii) pravico do popravka,

(iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

(iv) pravico do omejitve obdelave,

(v) pravico do prenosljivosti podatkov,

(vi) pravico do ugovora.

 

(i) pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od znamke dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

– nameni obdelave;

– vrste osebnih podatkov;

– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

– kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; – kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

 

Na podlagi zahteve Posameznika znamka zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko znamka zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 

(ii) pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da znamka brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da znamka brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, znamka pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

– kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

– kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

– kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa znamke, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

– kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;

– kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, znamka sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 

(iv) pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da znamka omeji obdelavo, kadar:

– Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

– je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

– znamka osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

– je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovala znamka, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga znamka, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

– obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in

– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

(vi) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva znamka ali tretja oseba. Znamka preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 

(vii) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@teglc.com po pošti na naslov Luka Oblak, Predoslje 125, 4000 Kranj

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri znamki uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi znamka meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri znamki v roku 15 dni. Znamka mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na spletni strani teglc.com in začne veljati z 25.5.2018.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

S spoštovanjem,

Ekipa TEGLC.

Teglc_Logo_small-01

Prijavite se na E-novice

Ne zamudite najnovejših novic

VAREN NAKUP

Nakupujte varno, saj imamo na spletni strani nastavljenih več varnostnih ukrepov. Eden od njih vključuje standardni SSL certifikat (secure Socket Layer). Zadnjih nekaj mesecev smo varnost na spletni trgovini povečali za več kot 60%.

Za vaše naročilo lahko plačate z Google pay in tudi z drugimi plačilnimi sredstvi, kot so kreditne kartice ali direktno bančno nakazilo na naš bančni račun.

Stalno iščemo načine, kako še bolje zaščititi našo spletno trgovino. 

payment-methods.png

QUICK AND SIMPLE REGISTRATION

Registration in the online shop is quick and simple. You only need to submit your e-mail address and create password and you will be directed to the control panel. For your safety you will also need to anwser simple question.

There you can later manage your personal data, as well as your password to access your account.

In the control panel, you can see your orders and track them. It is also here were you can ask for refund in case you are not satisfied with our product or service.

*It is possible to make a purchase also without registering

Prijava

Registracija

A link to set a new password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our pravilnik o zasebnosti.

For assistance and further information, please contact us at:

info@teglc.com

+386 30 928 028

FREE SHIPPING

For all orders with delivery across Europe and USA, we offer free postage.

Our products are sent to the following countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Montenegro, Denmark, Estonia, Finland , France, Greece, Croatia, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Macedonia, Germany, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Sweden, Switzerland, Great Britain (UK), USA.


Our delivery partner is Eurosender and DHL. The package will be dispatched the next two working day. 

If your country is not on the list, please contact us at: info@teglc.com

REPAIRS PRICE LIST

REPAIRS PRICE LIST

REPAIRS PRICE LIST

SURFACE TREATMENT (polishing, oiling):

5€ VAT included

FLOWER POT ASSEMBLY (no surface treatment):

FLOWER POT ASSEMBLY (with surface treatment):

11€ VAT included

15€ VAT included

BOWL ASSEMBLY (no surface treatment):

BOWL ASSEMBLY (with surface treatment):

14€ VAT included

18€ VAT included

SURFACE TREATMENT (polishing, oiling):

5€ VAT included

 

FLOWER POT ASSEMBLY (no surface treatment):

11€ VAT included

 

FLOWER POT ASSEMBLY (with surface treatment):

15€ VAT included

 

BOWL ASSEMBLY (no surface treatment):

14€ VAT included

 

BOWL ASSEMBLY (with surface treatment):

18€ VAT included

MONEY-BACK GUARANTEE

We guarantee 100% satisfaction with our products. If not, your money will be refunded.

In case you wish to return the product, send us a refund request within two weeks of the receipt of the product.

Your only responsibility is to protect the product and pack it in the box in which you received it, and hand it over to the courier service that will be sent to your address.

IMPORTANT! Your money will be refunded within three days of receiving the returned product.

If not satisfied with our product or service, you are kindly asked not to cause any further damage to the product.

For further assistance and clarification, please contact us at: info@teglc.com

SAFE PURCHASE

Shop safely with a number of security measures installed on our online shop. One of them includes the standard SSL certificate (Secure Sockets Layer). We increased security for more than 60% in last few months.

You can pay for your purchase with Google Pay and also other payment methods, such as credit cards or by direct bank transfer to our bank account.

We are constantly looking for ways to further protect our online shop.

vklopi razum